FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/07/2022 - 11:28 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि 2078.pdf
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ऐन- २०७६ ७६/७७ 04/07/2022 - 11:27 PDF icon पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ऐन- २०७६.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/07/2022 - 11:24 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075.pdf
खानेपानी, सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 04/07/2022 - 11:22 PDF icon खानेपानी, सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यविधि-२०७७.pdf
आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७४/७५ 04/07/2022 - 11:17 PDF icon आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2077.pdf
अरुण गाउँपालकिा कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/07/2022 - 11:11 PDF icon अरुण गाउँपालकिा कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली 2074.pdf
अरुण गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/07/2022 - 11:09 PDF icon अरुण गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074.pdf
अरुण गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली-२०७४ ७४/७५ 04/07/2022 - 11:07
स्थानीय राजपत्र : खण्ड ०५ संख्या ०१ अरुण गाउँपालिकाको सडक हेरालु व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 12/06/2021 - 16:25 PDF icon Sadak Heralu.pdf
आर्थिक एेन 2075 ७५/७६ 09/27/2018 - 13:30 PDF icon arthik aayen 2075.pdf

Pages