अरुण  गाउँपालिका को वेभसाइट मा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत छ    

"Welcome to the official Website of Arun Rural Municipality" "यहाँहरुलाई  अरुण गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०८२४४४

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०८२५५५

१ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५११३६४१३

२ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४९२०००९०

३ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२१०२२८०

४ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२४७९७५६

५ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८०३०५८५००

६ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८१६६८३२०८

७ न. वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५२०५५५०७

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१२३२०४१८

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४२१०२८८४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४२१०९५३६

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८०४३८२६३४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१२३९६३९१

१ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८०७३९८६५८

१ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८४२१२९९८९

१ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८१३५०६३८०

२ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८६२७०५८३

२ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८०५३०२४९९

२ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८०५३०५८१६

२ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८४२४७७४९१

३ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८०६०२५९३५

३ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८६२०१९२२५

३ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८०७३५२८०८

३ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८४२२११८२८

४ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८०४३१८०३२

४ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८४२४१५३४५

४ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८४२०९५७८४

५ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८१०४९३७१५

५ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८११३३००९८

५ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८११३२२६०४

६ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८०८०५८५०५

६ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८१५३४०११८

६ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८०८९४३३४८

६ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८११३७६०९०

७ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८१३२५३४५५

७ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८६१३७८५०५

७ न. वडा सदस्य

फोन नं: ९८१६३८९५३२