FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अरुण गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन 2078 ७८/७९ 08/22/2022 - 11:57 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको खेलकुद ऐन 2078.pdf
अरुण गाउँपालिकाको सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078 ७८/७९ 08/22/2022 - 11:56 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति(गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८.pdf
अरुण गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078 ७८/७९ 08/22/2022 - 11:52 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको विधायन समिति 2078.pdf
अरुण गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधि 2078 ७८/७९ 08/22/2022 - 11:52 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको विधायन समिति 2078.pdf
अरुण गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 08/08/2022 - 11:17 PDF icon अरुण गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचर संहिता, २०७४.pdf
अरुण गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका ( कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/08/2022 - 11:15 PDF icon अरुण गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/07/2022 - 11:37 PDF icon स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075.pdf
शिक्षा नियमावली-२०७५ ७५/७६ 04/07/2022 - 11:34 PDF icon शिक्षा नियमावली-२०७५.pdf
विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७७ ७७/७८ 04/07/2022 - 11:33 PDF icon विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७७.pdf
लैङ्गिक हिसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि-२०७८ ७७/७८ 04/07/2022 - 11:31 PDF icon लैङ्गिक हिसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि-२०७८.pdf

Pages