FAQs Complain Problems

सूचना :

आ.व. 2079/080 को पहिलो चौमासिक आय व्यय विवरण

निवेदन र प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

निवेदन र प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

निवेदन आह्वानको सूचना सम्बन्धमा।

औषधि खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।

खायन आलु उत्पादन कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

किसान सूचिकरण सहजकर्ता सेवा करारको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ( पकेट) विकास कार्यक्रमको सूचना सम्बन्धमा।

स्थानीय तहको प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने एेन

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: