FAQs Complain Problems

सूचना :

आ.व. 2079/080 को पहिलो चौमासिक आय व्यय विवरण

अपाङ्गत सहायता सहजकर्ता सिफारिश सम्बन्धी सूचना

अपाङ्गता सहायता सहजकर्ताको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

अरुण गाउँपालिकाको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन २०७९

गाउँ सभाको विषेश अधिवेशन आव्हान गरिएको सम्बन्धमा।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी सूचना

Invitation for Bids for the Arun Naadi Barahapokhari Lift Khanepani Electrification

अरुण गाउँपालिकाको प्रोफाइल तथा वस्तुगत विवरण २०७७

Invitation for Bids for the Construction of Arun Rural Municipality Administrative Truss Building

अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७७

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: