अरुण गाउँपालिका

अरुण गाउँपालिका  भोजपुर जिल्ला को एउटा गाउपालिका हो