FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी, सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 04/07/2022 - 11:22 PDF icon खानेपानी, सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यविधि-२०७७.pdf
आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७४/७५ 04/07/2022 - 11:17 PDF icon आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2077.pdf
अरुण गाउँपालकिा कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/07/2022 - 11:11 PDF icon अरुण गाउँपालकिा कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली 2074.pdf
अरुण गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/07/2022 - 11:09 PDF icon अरुण गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074.pdf
अरुण गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण(कार्यविधि) नियमावली-२०७४ ७४/७५ 04/07/2022 - 11:07
स्थानीय राजपत्र : खण्ड ०५ संख्या ०१ अरुण गाउँपालिकाको सडक हेरालु व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 12/06/2021 - 16:25 PDF icon Sadak Heralu.pdf
आर्थिक एेन 2075 ७५/७६ 09/27/2018 - 13:30 PDF icon arthik aayen 2075.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 10:09 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
स्थानीय तहको उपोभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 10:02 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
नियायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेक ७४/७५ 06/13/2018 - 09:57 PDF icon न्यायिक समितिले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf

Pages